Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Preservables

1. Definities
In deze Algemene Verkoopvoorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
a. Algemene Verkoopvoorwaarden: deze Algemene Verkoopvoorwaarden;
b. Consument Klant: de Klant die tevens een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep;
c. Dienst(en): de dienst(en) uit te voeren door Pegasus Preservation Products B.V.  (hierna: Preservables ) ten voordele van de Klant, zoals beschreven in de Offerte en/of de Opdrachtbevestiging; 
d. Goed(eren): de goederen of het goed te leveren door Preservables aan de Klant, zoals beschreven in de Offerte en/of de Opdrachtbevestiging;
e. Klant: de afnemer van de Goederen en/of Diensten die door Preservables worden geleverd;
f. Offerte: het schriftelijke aanbod van Preservables aan de Klant met betrekking tot de door Preservables te leveren Goederen en/of Diensten;
g. Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst door Preservables ;
h. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en Preservables inhoudende de voorwaarden op grond waarvan de Klant Preservables de opdracht verleent om Goederen en/of Diensten te leveren; i. Webshop: de webshop van Preservables te raadplegen via www.preservables.com

2. Algemeen

1. Op alle Offertes van, bestellingen bij en overeenkomsten met Preservables zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Door het plaatsen van een bestelling op de Webshop of via een akkoord gegeven offerte, gaat de klant akkoord met deze Algemene Verkoopvoorwaarden;

2. Van het in deze Algemene Verkoopvoorwaarden bepaalde kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. De overige bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden blijven alsdan onverkort van kracht. De overeengekomen afwijkende bepalingen gelden uitsluitend voor de Overeenkomst waarbij die afwijkende bepalingen zijn overeengekomen.

3. Indien de Algemene Verkoopvoorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een Overeenkomst tussen de Klant en Preservables, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Indien enige bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins geheel of gedeeltelijk buiten toepassing wordt verklaard dan wel zijn werking zou verliezen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden volledig van kracht en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zal worden genomen.

5. Algemene Inkoopvoorwaarden die door de Klant worden gehanteerd, zijn niet van toepassing en worden door Preservables uitdrukkelijk van de hand gewezen. Zij maken dan ook geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Preservables is ingestemd.

6. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Verkoopvoorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Preservables worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Preservables ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

3. Aanbiedingen en overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen op de Webshop en Offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn zo nauwkeurig mogelijk omschreven en zijn gebaseerd op bij de eventuele aanvraag door of namens Klant verstrekte informatie. De vrijblijvendheid van aanbiedingen en Offertes geldt ook voor door Klant bij Preservables geplaatste bestellingen of aan Preservables gerichte verzoeken via haar personeel of eventuele tussenpersonen. Offertes hebben een geldigheidsduur van twee weken, tenzij een andere termijn in de aanbieding of Offerte staat vermeld.

2. Een aanbod van de potentiële Klant wordt geacht te zijn gedaan indien een potentiële Klant de gevraagde gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Webshop en de desbetreffende data via elektronische weg aan de Webshop heeft verzonden. Of door het telefonisch of per mail akkoord geven van de offerte. De Overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een nieuwe order door Preservables . Preservables is gerechtigd orders te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een order niet wordt geaccepteerd, deelt Preservables dit mede binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de order.

3. De Klant en Preservables komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van de Webshop een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van de Webshop gelden hierbij als bewijs van betaling en levering.

4. De Opdrachtbevestiging omvat alle informatie ter zake van de order zoals die zal worden uitgevoerd. De Klant is tot onmiddellijke controle van de Opdrachtbevestiging uitdrukkelijk gehouden en dient binnen acht (8) werkdagen na verzenddatum eventuele onjuistheden te melden. Blijft een dergelijke melding binnen de in de voorgaande zin gestelde termijn uit, dan is Klant uitdrukkelijk niet gerechtigd hierop later terug te komen.

5. De Klant is verplicht – indien de levering buiten Nederland dient plaats te vinden – op deze uitvoering betrekking hebbende regels van dwingend rechtelijke aard van het land waar de Overeenkomst moet worden uitgevoerd, in ieder geval vóór afgifte van een Offerte door Preservables , aan Preservables bekend te maken (per aangetekend schrijven), bij gebreke waarvan ter zake bij niet-naleving van vorenbedoelde dwingendrechtelijke regels geen enkele aansprakelijkheid door Preservables kan en zal worden aanvaard, ongeacht de regelgeving van het betrokken land.

6. In aanbiedingen, Offertes, Opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en de Webshop voorkomende evidente verschrijvingen binden Preservables niet. Preservables is dienaangaande steeds tot aanpassing gerechtigd.

7. Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen kunnen overeenkomsten tot stand komen vanuit een mondelinge bestelling, een bestelling per brief of ander medium, of vanuit een bestelling via de website van Preservables . De Overeenkomst komt echter eerst tot stand nadat de order schriftelijk door Preservables is bevestigd door middel van een Opdrachtbevestiging.

4. Afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, technische gegevens e.d.

1. Afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten en (technische) beschrijvingen zowel van Preservables als van derden afkomstig, alsmede Offertes, brochures, tekeningen, de Webshop e.d. zijn vrijblijvend en zo nauwkeurig mogelijk opgesteld, doch geven een algemene voorstelling en binden Preservables niet.

2. Preservables behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande, veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De Klant kan daaraan in of buiten rechte geen recht ontlenen.

3. Alle door Preservables verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent de te verwachten aanwendingsmogelijkheden van door Preservables te leveren Goederen en/of Diensten zijn vrijblijvend, en worden alleen verstrekt bij wijze van niet-bindende informatie.

5. Prijzen

1. Alle prijzen en aanbiedingen zijn steeds gebaseerd op ten tijde van de aanbieding en/of Offerte geldende fabrieksprijzen, materiaalprijzen e.d.

2. Indien na de datum van de aanbieding de fabrieksprijzen, materiaalprijzen of andere prijsbepalende factoren een verhoging ondergaan, of indien door wijziging van één of meer van deze factoren de marges van Preservables een verandering ondergaan, ook al geschiedt dit ten gevolge van reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, dan is Preservables gerechtigd haar prijs aan te passen, zulks totdat levering aan de Klant heeft plaatsgevonden, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt ten aanzien van de oorspronkelijke overeengekomen prijs, is de Klant gerechtigd door een verklaring per aangetekend schrijven of per e-mail, ontvangen binnen drie (3) werkdagen na de datum van het verhogingsbericht, de Overeenkomst te ontbinden zonder dat hij ter zake van deze ontbinding enige aanspraak op schadevergoeding zal kunnen doen gelden.

4. Indien Preservables voor de uitvoering van de Overeenkomst een derde inschakelt en deze derde haar prijzen verhoogt, dan is Preservables gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen en/of tarieven door te berekenen aan de Klant.

5. De door Preservables genoemde prijzen zijn steeds gesteld in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en steeds exclusief omzetbelasting (BTW) en andere daarmee gelijk te stellen heffingen, alsmede daaronder begrepen de in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, zoals bank-, verzend- en administratiekosten.

6. Alle directe en indirecte kosten, ontstaan door vertraging of oponthoud in de voorbereiding, productie of levering van Goederen en/of Diensten, door het uitblijven van instructies, gegevens of medewerking van de Klant, komen voor rekening van de Klant. De door Preservables ter zake te verstrekken kostenopgave is bindend voor de Klant.

7. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

6. Wijzigingen in of annulering van de order

1. Indien door of namens de Klant wijzigingen in oorspronkelijke orderwijzigingen, van welke aard dan ook, worden aangebracht, behoeft dat de uitdrukkelijke instemming van Preservables . Deze instemming kan zowel schriftelijk als per e-mail worden verleend. De daaraan eventueel verbonden meerkosten worden extra aan Klant in rekening gebracht.

2. Bij annulering is de Klant gehouden aan Preservables alle reeds met het oog op de uitvoering van de order gemaakte kosten te vergoeden. Tevens is Preservables gerechtigd een schadeloosstelling, groot 25% van de overeengekomen prijs, bij de Klant in rekening te brengen, zonder gehoudenheid van Preservables enige schade aan te tonen en een en ander onverminderd het recht van Preservables op vergoeding van de volledige schade die door de annulering is veroorzaakt.

3. Door de Klant na het verstrekken van de order alsnog verleende wijzigingen en de uitvoering daarvan, moeten onverminderd het hiervoor bepaalde door de Klant tijdig, schriftelijk en in duidelijke bewoordingen aan Preservables ter kennis worden gebracht.

4. Verandering of annulering van een order is noch toegestaan ten aanzien van op maat te maken Goederen, noch ten aanzien van Goederen welke reeds ter levering zijn verzonden.

5. Ter uitvoerlegging van mondeling en/of per telefoon opgegeven spoedeisende wijzigingen in een eerder verstrekte order, geschiedt geheel voor rekening en risico van de Klant.

6. Het wijzigen van een reeds verstrekte order kan leiden tot wijziging van een oorspronkelijk overeengekomen levertijd, in welk geval het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden onverkort van toepassing zal zijn.

7. Uitbesteding aan derden

1. Preservables is gerechtigd de door de Klant verstrekte order in haar geheel dan wel gedeeltelijk uit te besteden aan een derde.

2. Ten aanzien van door derden vervaardigde Goederen dan wel onderdelen van Goederen en of geleverde Diensten is Preservables jegens de Klant slechts als doorleverancier te beschouwen en is Preservables niet gehouden jegens de Klant voor meer in te staan dan waarvoor de ingeschakelde derde is ingeschakeld.

3. Op verzoek zal Preservables de Klant aangaande zijn (juridische) positie richting de in de voorgaande zin bedoelde derde, in het bijzonder betreffende schadeaanspraken jegens een vergoedingsplicht van die derde, nader informeren. Bij een eventuele schadeclaim zal Preservables – zonder zelf tot enige vergoeding gehouden te zijn – bemiddelen tussen de derde en de Klant.

8. Levering

1. Levering zal enkel geschieden indien Klant volledig heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen jegens Preservables , conform artikel 12.

2. Indien een levertijd is overeengekomen, begint deze te lopen vanaf het moment waarop door Preservables , conform het bepaalde in artikel 3 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, de Opdrachtbevestiging is verzonden. Indien voor de uitvoering van de order bepaalde gegevens noodzakelijk zijn, dan wel de vervulling van bepaalde formaliteiten vereist is, gaat de levertijd eerst in nadat de gegevens in het bezit van Preservables zijn, dan wel de vereiste formaliteiten zijn vervuld. Indien door Preservables een eerste betaling bij het verstrekken van de order wordt verlangd, begint de levertijd eerst te lopen op de dag waarop deze betaling is ontvangen.

3. De door Preservables opgegeven levertijden zijn steeds vrijblijvend en gelden derhalve slechts bij benadering en nimmer als fatale termijn. Overschrijding van de leveringstermijn geeft Klant nimmer het recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de betrokken Overeenkomst of enig andere met deze Overeenkomst samenhangende Overeenkomst mocht voortvloeien, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Preservables , waarbij fouten van haar personeelsleden of door Preservables ingeschakelde derden hier uitdrukkelijk niet onder worden begrepen.

4. Vertraging ontstaan in de uitvoering van de Overeenkomst door welke reden dan ook, oorzaken bij het personeel van Preservables of toeleveranciers van Preservables hieronder begrepen, leidt automatisch tot verlenging van de aangegeven levertijd met zoveel dagen als de opgetreden vertraging heeft bedragen.

5. Uitstel van levering op verzoek van de Klant kan slechts geschieden met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Preservables . Uit een uitstel voor Preservables voortvloeiende kosten en verliezen, komen voor rekening van de Klant. De door Preservables ter zake te verstrekken kostenopgave is bindend voor de Klant.

6. In ieder geval is de Klant – indien hij meent dat Preservables de levertijd heeft overschreden – gehouden Preservables schriftelijk in gebreke te stellen en Preservables alsnog een additionele levertijd toe te staan van veertien (14) dagen.

7. Indien de levertijd met meer dan tien (10) weken wordt overschreden, is de Klant gerechtigd een order met betrekking tot standaard Goederen te annuleren, zonder dat aan de annulering kosten verbonden zijn. Bij levertijdoverschrijding is annulering van ten behoeve van de Klant speciaal bestelde Goederen, aan te passen Goederen en/of op maat te maken Goederen nimmer mogelijk.

8. Ten aanzien van schade, door de Klant geleden ten gevolge van overschrijding van de levertijd, geldt, onverkort, naast het hierboven bepaalde, hetgeen bepaald is in artikel 16 van deze voorwaarden.

9. Plaats van levering is de in de Opdrachtbevestiging genoemde plaats. Vervoer naar deze plaats geschiedt met eigen vervoermiddelen van Preservables en/of vervoermiddelen van derden en wel op kosten van de Klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Vanaf het moment van levering op de in de Opdrachtbevestiging genoemde plaats komen de Goederen voor rekening en risico van de Klant.

10. Bij verandering van de plaats van levering is de Klant verplicht minimaal tien (10) dagen voor levering, Preservables daarvan schriftelijk mededeling te doen onder volledige opgave van de nieuwe plaats van levering. Verandering van plaats van levering geschiedt enkel met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Preservables . Indien dit hogere vervoerskosten tot gevolg heeft, dan zullen deze bij Klant in rekening worden gebracht.

11. Indien het goed door omstandigheden buiten de macht van Preservables na betaling niet is ontvangen door de Klant dan wordt het aankoopbedrag niet teruggegeven. Het Goed blijft eigendom van Klant. Preservables neemt zodra deze omstandigheden zich niet meer voordoen direct contact met de Klant op om het product alsnog te bezorgen.

12. Alle door Preservables te maken kosten als gevolg van het niet-tijdig of niet-deugdelijk nakomen van de hiervoor omschreven op de Klant rustende verplichtingen, komen voor rekening van de Klant. 13. Indien het door Klant bestelde Goed niet leverbaar is, heeft Preservables de bevoegdheid om een vergelijkbaar Goed toe te sturen als vervanging. Op de levering van het vervangende Goed zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden onverminderd van toepassing.

9. Verpakking en emballage

1. De verpakking van de af te leveren Goederen is afgestemd op verzending onder normale omstandigheden. Extra kosten, door hogere of andere verpakkingseisen van de Klant, komen voor rekening van de Klant. De door Preservables ter zake te verstrekken kostenopgave is bindend voor de Klant.

10. Opschorting en ontbinding

1. Ingeval de Klant:

a. niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke uit de betrokken Overeenkomst of enige andere met Preservables gesloten Overeenkomst voortvloeit, financiële verplichtingen hieronder begrepen, alsook verplichtingen ten gevolge van artikel 5;

b. getroffen wordt door een beslag op zijn vermogensbestanddelen, waaronder inbegrepen de tot zijn eigendom behorende (on)roerende goederen;

c. zelf het faillissement van de onderneming aanvraagt of het faillissement door een derde wordt aangevraagd;

d. surseance van betaling aanvraagt;

e. de onderneming stil legt of liquideert;

f. onder bewind en/of curatele en/of daarmee gelijk te stellen buitenlandse variant wordt gesteld;

g. buiten medeweten van Preservables enigerlei betalingsregeling met crediteuren treft of openbare vorderingen van derden na het verstrijken van de betalingstermijn onbetaald laat, wordt Klant geacht van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim te zijn en is Preservables gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst door uitvoering van iedere met de Klant gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of – naar keuze van Preservables – de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring, zulks zonder dat Preservables tot enige schadevergoeding of garantie (meer) gehouden is, alles onverminderd de verder aan Preservables toekomende rechten, waaronder onder meer het recht tot teruggave van de door Preservables geleverde Goederen en/of Diensten, waarvoor het hieronder in artikel 11 nader te bespreken eigendomsvoorbehoud geldt; alsmede het recht op volledige schadevergoeding.

2. In alle gevallen als in lid 1 genoemd, zijn alle vorderingen die Preservables op Klant heeft en/of verkrijgt, direct opeisbaar.

11. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde Goederen gaan pas in eigendom over op de Klant wanneer de Klant zowel de overeengekomen koopprijs die voortvloeit uit de Overeenkomst die tot levering van het betreffende Goed leidt, als uit andere met de Klant gesloten overeenkomsten ter zake de levering van Goederen/Diensten volledig heeft voldaan. Tot aan het moment der volledige en behoorlijke nakoming door de Klant van alle verplichtingen jegens Preservables , blijft het geleverde Goed dus eigendom van Preservables .

2. Tot die tijd is de Klant is niet gerechtigd om het Goed te verkopen of te be/verwerken tenzij Preservables hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend. De Klant is daarenboven niet gerechtigd om het bedoelde Goed aan derden te verhuren, in bruikleen te geven, in pand te geven of als zekerheid, op welke wijze dan ook, te doen dienen dan wel anderszins in de feitelijke macht van derden te brengen zonder schriftelijke toestemming dan wel toestemming per e-mail van Preservables . In het geval toestemming is verleend om Goederen van Preservables waarop eigendomsvoorbehoud van Preservables rust door te verkopen aan een derde, wordt het eigendomsvoorbehoud vooraf medegedeeld aan de betreffende derde.

3. Ter zake van natrekking (artikel 5:14 BW) en vermenging (artikel 5:15 BW) verplicht Klant zich reeds nu voor alsdan ertoe ten aanzien van door Preservables geleverde Goederen waarbij sprake kan zijn van natrekking resp. vermenging, ten aanzien van de toepasselijkheid van voormelde wetsbepalingen, de door Preservables geleverde Goederen aan te merken als hoofdzaak in de zin van de wet, zodat een zaak ten gevolge van de natrekking of vermenging in totaliteit eigendom van Preservables blijft tot het moment waarop de Klant aan de verplichting als bedoeld in lid 1 heeft voldaan.

4. De Klant is verplicht de in dit artikel bedoelde Goederen op eerste verzoek aan Preservables te tonen en deze in geval van betalingsverzuim, eveneens indien sprake is van een ontbinding als bedoeld in artikel 10 desverlangd direct aan Preservables af te geven.

5. De Klant wordt tevens geacht Preservables reeds nu voor alsdan een onherroepelijke volmacht te hebben verstrekt tot het door Preservables betreden van al zijn bedrijfsterreinen en -gebouwen teneinde de staat van de Goederen te inspecteren en in voorkomende gevallen conform het in het vorige lid bepaalde de Goederen mee te nemen.

6. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen Goederen wordt – mits de Goederen zich in goede staat bevinden, en/of anderszins voor Preservables bruikbaar zijn – de Klant gecrediteerd conform de handelsgebruiken in de branche vast te stellen marktwaarde van de Goederen tijde van het terugnemen, onverminderd het recht van Preservables met deze creditering te verrekenen alle op de Klant rustende financiële verplichtingen (waaronder schadevergoeding) jegens Preservables , met inachtneming van hetgeen in artikel 12 is bepaald ten aanzien van de toerekening van betalingen.

7. De Klant is verplicht de in dit artikel bedoelde Goederen te verzekeren tegen de risico’s van brand, diefstal, storm- en waterschade, en wel zodanig dat in de betreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op Goederen en/of Diensten van derden.

8. Het is de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan eventuele aanspraak op zijn verzekeraar uit hoofde van een verzekering als in het voorgaande lid bedoeld, voor zover betrekking hebbende op dit artikel bedoelde Goederen en/of Diensten, aan derden in pand te geven of tot zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Uitkering ter zake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde Goederen en/of Diensten treedt in de plaats van de betrokken Goederen en/of Diensten.

12. Betaling

1. Betaling van een via de Webshop geplaatste order kan op de volgende manieren worden: Vooruitbetaling (Bankoverschrijving). Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite. Van de voornoemde betaalmethoden, met uitzondering van vooruitbetaling, kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden – waaronder een controle op de kredietwaardigheid en autorisatie van de potentiële Klant – is voldaan.

2. De Klant is niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met welke vordering dan ook op Preservables , noch is Klant ten nadele van Preservables bevoegd beslag onder zichzelf te leggen.

3. Indien de Klant niet binnen de in lid 1 bedoelde termijn heeft betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening de wettelijke handelsrente verschuldigd, een en ander onverminderd de verder aan Preservables toekomende rechten.

4. Betalingen door de Klant worden conform artikel 6:44 BW verwerkt, derhalve komen betalingen eerst in mindering op de kosten, vervolgens op de (verschenen en lopende) rente en ten slotte in mindering op de verschuldigde hoofdsom.

5. In geval van niet-nakoming van de betalingsverplichtingen door de Klant is Preservables bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden of (verdere) levering van Goederen en/of Diensten en/of diensten op te schorten tot het moment waarop de Klant de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

13. Kosten

1. De Klant is aan Preservables buiten verplichtingen voortvloeiende uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden aan de aangegane Overeenkomst(en) tevens verschuldigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Preservables moet maken teneinde de nakoming, ontbinding of schadevergoeding ingevolge de aangegane Overeenkomst(en) al dan niet in rechte van de Klant te vorderen.

2. Buitengerechtelijke kosten zijn door de Klant verschuldigd, in ieder geval waar Preservables zich ter zake van rechtsbijstand, waaronder invordering van aan Preservables toekomende bedragen, van de hulp van een derde heeft verzekerd.

3. Onverminderd eventuele verdere rechten en aanspraken bedragen de buitengerechtelijke kosten in ieder geval minimaal 10% van de verschuldigde hoofdsom, resp. van het bedrag waarvoor Preservables de Klant aanspreekt, dan wel de Klant Preservables aanspreekt, met een minimum van € 250,00 excl. BTW.

14. Terughoudingsrecht

1. Preservables is bevoegd de verplichting tot afgifte van productie die op haar rust in het kader van de betrokken rechtsverhouding, of anderszins in het kader van een regelmatig contact onder Preservables verblijvend, op te schorten totdat de Klant aan zijn verplichting tot vergoeding van de door Preservables geleden schade en betaling van op hem openstaande bedragen, waaronder rente en kosten, heeft voldaan.

15. Garantie, reclames en retourneren

1. Preservables staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde Goederen en/of Diensten, het door haar gebruikte materiaal en voor een behoorlijke kwaliteit. Voor Goederen en/of Diensten die Preservables niet zelf vervaardigt/levert, wordt door Preservables geen verderstrekkende garantie verleend, dan zij van haar leverancier(s) heeft verkregen. Desgewenst zal Preservables de Klant ter zake van deze garantie nader informeren.

2. Indien de door Preservables geleverde Goederen ondeugdelijk of van onvoldoende kwaliteit blijken, is Preservables slechts gehouden tot vervanging van deze Goederen door andere gelijke Goederen tegen teruggave van de te vervangen Goederen, dan wel – naar keuze van Preservables – tot terugbetaling van het factuurbedrag ter zake van de te vervangen Goederen, zulks tegen teruggave van deze Goederen.

3. Onverminderd hetgeen deze voorwaarden bepalen ter zake van aansprakelijkheid, is Preservables nimmer gehouden tot herstel of vergoeding van enige vorm van indirecte of gevolgschade veroorzaakt door Preservables vervangen Goederen.

4. De Klant heeft slechts aanspraak op garantie conform deze voorwaarden indien en zodra de Klant aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Preservables heeft voldaan.

5. Iedere reclame als in dit artikel bedoeld moet een duidelijke beschrijving van de klacht bevatten. Reclames op een andere wijze gedaan of aangeleverd aan derden zijn van generlei waarde en worden niet in behandeling genomen.

6. Ter nadere uitwerking van het in lid 1 bepaalde dienen reclames aangaande zichtbare gebreken dan wel gebreken betreffende hoeveelheden, maten en afwerkingen binnen acht (8) dagen na ontvangst op deugdelijkheid dan wel geleverde hoeveelheden, maten en afwerking te zijn gecontroleerd en door de Klant schriftelijk of per email te zijn gemeld aan Preservables , bij gebreke waarvan Klant wordt geacht onvoorwaardelijk met de levering akkoord te zijn gegaan.

7. Met inachtneming van het bepaalde in lid 13 kan de Klant reclames ten gevolge van verborgen gebreken bij aangetekend schrijven indienen binnen acht (8) dagen na ontdekking.

8. Is er sprake van een consumentenkoop dan geldt de in lid 6 en 7 genoemde periode van (8) dagen niet, maar wordt vermoed dat het Goed bij aflevering niet aan de Overeenkomst voldeed indien de afwijking van het overeengekomen zich binnen een termijn van zes (6) maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich hiertegen verzet.

9. Reclames geven de Klant geen recht de betaling van de factuur aangaande de levering van de Goederen en/of Diensten waarop de reclames betrekking hebben of andere facturen, op te schorten. 10. Preservables is niet gehouden reclames te honoreren die verband houden met gebreken of fouten door of namens de Klant voorgeschreven ontwerpen, constructiewijze en dergelijke.

11. Evenmin kan Preservables ter zake van de garantieverplichting worden aangesproken indien sprake is van onoordeelkundig gebruik van de door Preservables geleverde Goederen en/of Diensten dan wel indien door Preservables geleverde Goederen en/of Diensten vervolgens door of ten behoeve van de Klant door derden zijn bewerkt, gerepareerd of anderszins veranderd.

12. Uitsluitend standaardproducten die nog niet conform deze bepaling zijn geaccepteerd, kunnen binnen acht (8) dagen na aflevering aan Preservables worden geretourneerd, mits onbeschadigd. Speciaal ten behoeve van de Klant bestelde, aangepaste of op maat gemaakte Goederen kunnen nimmer worden geretourneerd. In geval van retourneren wordt de Klant voor 75% van de ter zake de betrokken Goederen en/of Diensten gefactureerde prijs gecrediteerd. De overige 25% is de Klant

verschuldigd ter zake administratiekosten. Daarnaast is de Klant in geval van retourneren de daaraan verbonden vrachtkosten aan Preservables verschuldigd.

13. Iedere vordering uit hoofde van dit artikel komt te vervallen 12 maanden na de factuurdatum van de factuur die betrekking heeft op de levering waarin de Goederen en/of Diensten ter zake waarvan de Klant reclame wenst te maken, zijn opgenomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail anders overeengekomen.

16. Overmacht

1. Storing in het bedrijf van Preservables ten gevolge van overmacht (als zodanig zal in het kader van door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten tussen partijen in ieder geval, doch niet uitsluitend als overmacht gelden de navolgende omstandigheden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, stagnatie respectievelijk beperking of stopzetting van leveringen der openbare nutsbedrijven, gebrek aan middelen tot energieopwekking, brand, ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van vakbonden, waardoor leveren en/of produceren onmogelijk of onredelijk bezwarend wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen, Goederen en/of Diensten en/of halffabricaten aan Preservables door derden, het verloren gaan van zaken als bestemd voor levering aan de Klant, en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der zaken, welke de normale bedrijfsgang in Preservables verstoren, en de uitvoering van de order(s) vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) leidt ertoe dat Preservables is ontslagen van de verplichting op nakoming van de overeengekomen leveringstermijn en/of haar leveringsplicht, zonder dat de Klant uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten en rente kan doen gelden. Preservables zal de Klant onverwijld waarschuwen indien zich een geval van overmacht als in de voorgaande zin bedoeld, voordoet.

2. 16.2 Indien de overmacht als blijvend moet worden beoordeeld kan zowel Preservables als de Klant de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring. Van blijvende overmacht is in ieder geval sprake indien de overmacht langer dan vier maanden voortduurt. Noch door Preservables noch door de Klant kan in een dergelijk geval aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.

17. Aansprakelijkheid

1. Behoudens algemeen geldende regels van openbare orde en behoudens het in het Burgerlijk Wetboek bepaalde aangaande productaansprakelijkheid (artikelen 6:185 t/m 6:193 BW), geldt voldoening door Preservables aan haar verplichting tot levering, met inachtneming van hetgeen betreffende garantie en reclames is geregeld in artikel 15, steeds als enige en algehele schadevergoeding en is elke andere vordering tot schadevergoeding aan de zijde van de Klant uitgesloten.

2. Preservables is jegens de Klant, niet zijnde een consument, nimmer gehouden tot vergoeding van kosten, schaden en interesten wegens persoonlijke ongevallen. Preservables is jegens de Klant nimmer gehouden tot vergoeding van kosten, schaden en interesten wegens schade aan roerende en onroerende zaken, het verloren gaan van aan geleverde Goederen en/of Diensten toegevoegde waarde als gevolg van het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden, hetzij direct, hetzij indirect bij de Klant of derden veroorzaakt alsook schade van welke aard verder ook, tenzij de Klant aantoont dat de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Preservables .

3. Preservables is jegens de Klant nimmer aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt ten gevolge van aanspraken van derden, eigen personeelsleden hieronder begrepen, naar aanleiding van schade van welke aard dan ook veroorzaakt door de door Preservables aan de Klant (door)geleverde Goederen en/of Diensten. Onder de hiervoor bedoelde aanspraken van derden zijn begrepen aanspraken gebaseerd op de wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid.

4. De Klant is gehouden om als deskundige met de door Preservables te leveren Goederen en/of Diensten om te gaan en deze op een correcte wijze te gebruiken en in ieder geval niet onoordeelkundig te gebruiken, dan wel te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze naar objectieve maatstaven geschikt zijn.

5. Preservables erkent geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving, in welke zin dan ook, of op welke wijze dan ook door Preservables veroorzaakt, tenzij er aan de zijde van Preservables sprake is van opzet of grove schuld.

6. Op verzoek is Preservables bereid de Klant gericht ten aanzien van een bepaalde aanwending te adviseren, mits de Klant Preservables uitvoerig en volledig informeert aangaande de voorgenomen aanwending. Te alle tijden vindt verwerking van de adviezen plaats op verantwoordelijkheid van de Klant zelf.

7. Voor schade die direct of indirect het gevolg is van een in lid 6 bedoeld advies dan wel op verzoek van de Klant uitgevoerde montage- of reparatiewerkzaamheden geldt onverminderd al hetgeen in deze bepaling is neergelegd, waarbij geldt dat waar wordt gesproken over productaansprakelijkheid in het kader van schade als direct of indirect het gevolg van een door Preservables verstrekt advies of verrichte montage of reparatie, gelezen dient te worden: ‘productaansprakelijkheid en/of dienstenaansprakelijkheid’.

8. De Klant stelt Preservables schadeloos ter zake van alle schade door Preservables geleden te gevolge van iedere schadeaanspraak van derden, eigen personeelsleden van de Klant hieronder begrepen, naar aanleiding van schade ontstaan te gevolge van door Preservables (door)geleverde Goederen en/of Diensten veroorzaakt, hieronder uitdrukkelijk begrepen schadeclaims gebaseerd op wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid en/of aansprakelijkheid als ook naar aanleiding van schending door Preservables van octrooien en/of andere rechten van intellectuele eigendom te gevolge van gebruik van door of namens de Klant verstrekte gegevens, tekeningen, instructies aangaande te vervaardigen Goederen en/of Diensten en/of te hanteren werkwijze(n) en dergelijke.

9. Voor zover Preservables wordt aangesproken door derden als in lid 8 bedoeld, vergoedt de Klant Preservables volledig alle kosten van juridische en overige bijstand, die Preservables moet maken ter zake van deze schadeaanspraken, zoals, doch niet uitsluitend het voeren van verweer, onderhandelen, e.d.. Deze kosten worden geacht minstens 15% van het geclaimde schadebedrag te bedragen, onverminderd het recht van Preservables de werkelijk door Preservables gemaakte kosten van rechtsbijstand op de Klant te verhalen.

10. Onverminderd het hiervoor bepaalde is Preservables jegens de Klant nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het bedrag van de ter zake de Overeenkomst met de Klant bedongen prijs aangaande de levering van de Goederen en/of Diensten die tot de schade indirect of direct aanleiding hebben gegeven, vertragingsschade hier uitdrukkelijk onder begrepen.

11. In alle gevallen waarin de Klant uit hoofde van deze bepaling gehouden is Preservables schadeloos te stellen, is hij eveneens gehouden op eerste verzoek van Preservables gehoor te geven aan haar oproep Preservables in een gerechtelijke procedure te vrijwaren.

12. Het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt ten aanzien van alle door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten na verloop van zes (6) maanden na factuurdatum.

13. Indien Preservables , ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Preservables slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

14. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Preservables nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende Overeenkomst.

15. De Klant zal Preservables vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Preservables .

16. De in deze Algemene Verkoopvoorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Preservables of haar leidinggevende ondergeschikten.

18. Afstand recht op ontbinding

1. De Klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht om ontbinding van de Overeenkomst te vorderen als geregeld in artikel 6:265 BW e.v. wegens een tekortkoming in de nakoming aan de zijde van Preservables , tenzij er sprake is van een situatie als geregeld in artikel 16 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

19. Intellectuele eigendomsrechten

1. De Klant verklaart zich door het verstrekken van de opdracht onvoorwaardelijk akkoord met het feit dat alle rechten van intellectuele eigendom die voortvloeien uit de door Preservables in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gemaakte of gebruikte berekeningen, modellen, tekeningen, beschrijvingen, schetsen en schema’s, bij Preservables blijven berusten respectievelijk komen te berusten, dit onverminderd eventuele bijdragen aan de totstandkoming van dergelijke werken door of namens de Klant. Worden dergelijke werken aan de Klant ter hand gesteld dan is hij tot uitdrukkelijke geheimhouding gehouden en niet gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van Preservables deze werken aan derden ter hand te stellen en/of te verveelvoudigen.

20. Consumentenovereenkomst

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Preservables en de Consument Klant aangegane overeenkomsten, tenzij in de wet dwingend anders is voorgeschreven. Aan de Consument Klant komen voor zover van toepassing de rechten toe zoals omschreven in de dwingendrechtelijke bepalingen opgenomen in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 t/m 7 BW. Op de Overeenkomst tussen de Consument Klant en Preservables is artikel 6:96 BW en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van overeenkomstige toepassing.

2. In het geval een bepaling uit dit artikel strijdig is met een bepaling uit de artikelen 1 t/m 19 en 20 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, prevaleert de bepaling uit dit artikel.

3. Binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het Goed/de Goederen is de Consument Klant bevoegd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. De periode van 14 dagen wordt aangeduid als de bedenktijd. In geval van ontbinding tijdens de bedenktijd is de Consument Klant verplicht het ontvangen Goed binnen 14 werkdagen na de ontbinding aan Preservables terug te zenden in de staat waarin de Consument Klant het Goed heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het Goed zijn voor rekening van de Consument Klant.

4. Indien de Consument Klant de Overeenkomst ontbindt tijdens de bedenktijd, dan draagt Preservables binnen 14 dagen zorg voor terugbetaling van het door de Consument Klant aan Preservables betaalde middels een bank- of giro overschrijving, mits het retour gezonden Goed door Preservables is ontvangen.

5. Preservables restitueert met inachtneming van het bepaalde in artikel 20.3 laatste zin, slechts verzendkosten voor zover deze op standaardverzending zien.

6. Het recht op ontbinding zonder opgave van redenen binnen de bedenktijd geldt niet voor Goederen speciaal ten behoeve van de Consument Klant zijn besteld, aangepaste of op maat zijn gemaakt, alsmede voor software met of zonder verzegeling dan wel andere producten waarvan de verzegeling verbroken.

7. Preservables is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het Goed ontstaat.

21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle door deze Algemene Verkoopvoorwaarden beheerste aanbiedingen, Offertes, Opdrachtbevestigingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de met Preservables gesloten overeenkomsten respectievelijk uitgebrachte aanbiedingen, Offertes en Opdrachtbevestigingen worden bij uitsluiting gebracht voor de bevoegde rechter van Leiden.